پاورپوینت استراتژی

پاورپوینت استراتژی

پاورپوینت استراتژی

عنوان مقاله: استراتژیقالب بندی: پاورپوینت
قیمت: ۱۰۰۰ تومان
فهرست:
كمپل، گولد و الكساندر
متدولوژي كمپل
قلمرو محوري
منطقه آرامش
دیار غربت
تله ارزشي
رقابت در سطح شركت
ماتريس تجانس و رقابت پذيري
 …

رابطه وجوه ادراکي انسان با عوامل هوّیت بخش در معماري

رابطه وجوه ادراکي انسان با عوامل هوّیت بخش در معماري

رابطه وجوه ادراکي انسان با عوامل هوّیت بخش در معماري

عنوان مقاله: رابطه وجوه ادراکي انسان با عوامل هوّیت­ بخش در معماريقالب بندی: word
قیمت: ۲۳۰۰ تومان
شرح مختصر:
اين مقاله سعي دارد که با استفاده از يک مُدِل، ارتباط وجوه هوّیتي معماري را با وجوه انساني بررسي نمايد. در اين پژوهش، ابتدا تعريف فراگيري از مفهوم هوّیت و هوّیت معماري ارائه شده است، سپس ابعاد مختلف تعاريف هوّیت معماري در چارچوب اين تعريف تبيين مي­گردد تا بر اساس اين تعريفِ معين، بتوان عوامل هوّیت­ بخش معماري را شناسايي و…