شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه

شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه

شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه معانی كلمه شرط در عرف
 معناي اول شرط معناي حدثي و مصدري است كه در اين معنا اسم فاعل آن شرط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط عليه هم به ترتيب منتفع و متضرر از شرط مي‏باشند. ابن منظور درلسان العرب مي‏گويد : شرط، الزام شيء و التزام شيء در بيع و مثل آن مي‏باشد، لذا از نظر لسان العرب الزام ابتدائي صحيح نيست و اگر هم استعمالاتي از آن به چشم مي‏خورد، از باب مجاز است. شرط از نظر وي حتماً بايد در ضمن…

پاورپوینت استراتژی

پاورپوینت استراتژی

پاورپوینت استراتژی

عنوان مقاله: استراتژیقالب بندی: پاورپوینت
قیمت: ۱۰۰۰ تومان
فهرست:
كمپل، گولد و الكساندر
متدولوژي كمپل
قلمرو محوري
منطقه آرامش
دیار غربت
تله ارزشي
رقابت در سطح شركت
ماتريس تجانس و رقابت پذيري
 …