طرح درس قرآن سوره ی انفال پنجم ابتدایی

طرح درس قرآن سوره ی انفال پنجم ابتدایی

طرح درس قرآن سوره ی انفال پنجم ابتدایی

اهداف کلیهدف جزیی
وسایل مورد نیاز
رفتار ورودی
ایجاد انگیزه
ارائه ی تکالیف
ارزیابی پایانی…