جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات

جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات

جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطاتبه تعداد ۵۹ صفحه pdf
 
شامل مباحث:
فصل اول
آشنایی با حقوق بین الملل ارتباطات
تاریخچه حقوق ارتباطات
تقسیم بندی موضوعات حقوق ارتباطات
مهمارین موضوعات حقوق بین الملل ارتباطات
 
فصل دوم
تاریخچه آزادی اطلاعات
بررسی جریان آزاد اطلاعات
مقوله شکل گیری و تحول حقوق بین المللی ارتباطات
قلمرو حقوق بین المللی ارتباطات
جایگاه یونسکو در عرصه ارتباطات بین الملل
اعلامیه یونسکو در مورد نقش وسایل ارتباطات…

پاورپوینت استراتژی

پاورپوینت استراتژی

پاورپوینت استراتژی

عنوان مقاله: استراتژیقالب بندی: پاورپوینت
قیمت: ۱۰۰۰ تومان
فهرست:
كمپل، گولد و الكساندر
متدولوژي كمپل
قلمرو محوري
منطقه آرامش
دیار غربت
تله ارزشي
رقابت در سطح شركت
ماتريس تجانس و رقابت پذيري
 …