بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند منطقه ۴ تهران در درس فیزیک ۱ در سال تحصیلی ۹۳

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند منطقه 4  تهران در درس فیزیک 1 در سال تحصیلی 93

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند منطقه ۴ تهران در درس فیزیک ۱ در سال تحصیلی ۹۳

چكيده :تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت) ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند منطقه ۴ تهران در درس فیزیک ۱انجام شد. روش این تحقیق به صورت علی – مقایسه ای بود. آزمودنی های این تحقیق را ۵۶ نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه ۲ تهران تشکیل دادند که از دو مدرسه با دانش آموزان هم سطح انتخاب شدند ؛ ۲۸ نفر دانش آموز از دبیرستان هوشمند(شاهد) و ۲۸ نفر از دبیرستان غیر هوشمند(فرهنگ). به…