بخش بندی تصاویر رادار توسط الگوریتم تکاملی زنبور عسل

بخش بندی تصاویر رادار توسط الگوریتم تکاملی زنبور عسل

بخش بندی تصاویر رادار توسط الگوریتم تکاملی زنبور عسل

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۷
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
با توجه به وجود نویزهای نقطه ای، بخش بندی تصاویر رادار با روزنه ترکیبی(SAR2) هنوز یک مسئله قابل بحث است. این روش بخش بندی تصاویر SAR را براساس الگوریتم مصنوعی کلونی زنبورها(ABC) ارائه می دهد. تخمین حد آستانه به صورت یک روند جستجو می باشد، که برای یافتن مقادیر مناسب، بازه پیوسته مقیاس Gray را جستجو می کند، بنابراین، الگوریتم ABC ، برای جستجوی مقدار بهینه حد آستانه استفاده می شود. برای به دست آوردن تابع…